دربـاره مـا

بـسـم الـلـه الـرحمـن الـرحیـم

بـا اسـتـنـاد بـه مـاده 74 قـانـون تـجارت الـکـتـرونـیـک مـصـوب 17/10/1382 مـجلـس شـورای اسـلـامـی و بـا عنـایـت بـه ایـنـکـه سـایـت " ربـات نـیـوز " مـصـداق بـسـتـر مـبـادلـات الـکـتـرونـیـکـی مـتـنـی، صـوتـی و تـصـویـر اسـت، مـسئولـیـت نـقـض حقـوق تـصـریـح شـده مـولـفـان در قـانـون فـوق از قـبـیـل تـکـثیـر، اجرا و تـوزیـع و یـا هـر گونـه مـحتـوی خلـاف قـوانـیـن کـشـور ایـران بـر عهـده مـنـبـع خبـر و کـاربـران اسـت

 

ویـدیـوهـای مـرتـبـط