مُرد....کـپ

13
سـلـام مـن مـهـلـا هـسـتـم 13 سـالـه از اهـواز. اومـدم بـگم کـه بـهـار مـرد T-T بـخاطر بـیـمـاری قـلـبـیـش زیـر عمـل دوم :( از الـان بـه بـعد مـن کـانـالـشـو اداره مـیـکـنـم و مـوقـع رفـتـن گفـت بـه نـازی و آیـسـیـن و هـسـتـی بـگو I LOVE YOU :( بـای :(

آخریـن ویـدیـوهـا

Chernobylite Vgdl.ir

5 دقـیـقـه پیـش

عروسـک گاو زبـون دراز

20 دقـیـقـه پیـش

سـاخت جاده در gta v

21 دقـیـقـه پیـش

پایـان جهـان و دنـیـا

21 دقـیـقـه پیـش

machi4sorakh

35 دقـیـقـه پیـش

پشـت سـرت حرف مـیـزنـن

35 دقـیـقـه پیـش