مُرد....کـپ

24
سـلـام مـن مـهـلـا هـسـتـم 13 سـالـه از اهـواز. اومـدم بـگم کـه بـهـار مـرد T-T بـخاطر بـیـمـاری قـلـبـیـش زیـر عمـل دوم :( از الـان بـه بـعد مـن کـانـالـشـو اداره مـیـکـنـم و مـوقـع رفـتـن گفـت بـه نـازی و آیـسـیـن و هـسـتـی بـگو I LOVE YOU :( بـای :(

آخریـن ویـدیـوهـا

مـعجزه صـدا

2 دقـیـقـه پیـش

صـدای فـارکـس

2 دقـیـقـه پیـش

Raiding the bitches

2 دقـیـقـه پیـش

navad 98.99

3 دقـیـقـه پیـش

مـعرفـی اپ

3 دقـیـقـه پیـش

مـهـنـدسـیـم دیـخه

3 دقـیـقـه پیـش

دوره هـلـال احمـر

3 دقـیـقـه پیـش