مـحور جراحی دهـان,فـک و صـورت کـنـگره دنـدانـپزشـکـی

16
کـنـگره دانـشـجویـی دنـدانـپزشـکـی شـمـال کـشـور بـه مـیـزبـانـی دانـشـگاه علـوم پزشـکـی مـازنـدران در تـاریـخ 13آذر بـرگزار خواهـد شـد. علـاقـمـنـدان مـیـتـوانـنـد بـا مـراجعه بـه سـایـت northdent.ir و یـا کـانـال تـلـگرام @northdent از آخریـن اخبـار هـمـایـش مـطلـع شـونـد

آخریـن ویـدیـوهـا

حالـم خوش نـیـس

21 ثانـیـه پیـش

ide30zend

23 دقـیـقـه پیـش

Chernobylite Vgdl.ir

38 دقـیـقـه پیـش

عروسـک گاو زبـون دراز

53 دقـیـقـه پیـش

سـاخت جاده در gta v

54 دقـیـقـه پیـش

پایـان جهـان و دنـیـا

54 دقـیـقـه پیـش