مـحور جراحی دهـان,فـک و صـورت کـنـگره دنـدانـپزشـکـی

29
کـنـگره دانـشـجویـی دنـدانـپزشـکـی شـمـال کـشـور بـه مـیـزبـانـی دانـشـگاه علـوم پزشـکـی مـازنـدران در تـاریـخ 13آذر بـرگزار خواهـد شـد. علـاقـمـنـدان مـیـتـوانـنـد بـا مـراجعه بـه سـایـت northdent.ir و یـا کـانـال تـلـگرام @northdent از آخریـن اخبـار هـمـایـش مـطلـع شـونـد

آخریـن ویـدیـوهـا

مـعجزه صـدا

3 دقـیـقـه پیـش

صـدای فـارکـس

3 دقـیـقـه پیـش

Raiding the bitches

4 دقـیـقـه پیـش

navad 98.99

4 دقـیـقـه پیـش

مـعرفـی اپ

4 دقـیـقـه پیـش

مـهـنـدسـیـم دیـخه

4 دقـیـقـه پیـش

دوره هـلـال احمـر

4 دقـیـقـه پیـش