راه هـای درمـان و کـنـتـرل فـشـار خون در طب سـنـتـی ایـرانـی

19
مـن دکـتـر مـحبـوبـه ابـریـشـم کـار هـسـتـم، مـتـخصـص طب سـنـتـی ایـرانـی و قـصـد دارم در ایـن ویـدئو دربـاره راه هـای درمـان و کـنـتـرل فـشـار خون در طب سـنـتـی ایـرانـی صـحبـت کـنـم. http://abrishamkarmed.ir/

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

Chernobylite Vgdl.ir

2 دقـیـقـه پیـش

عروسـک گاو زبـون دراز

17 دقـیـقـه پیـش

سـاخت جاده در gta v

18 دقـیـقـه پیـش

پایـان جهـان و دنـیـا

19 دقـیـقـه پیـش

machi4sorakh

32 دقـیـقـه پیـش

پشـت سـرت حرف مـیـزنـن

33 دقـیـقـه پیـش