ارتـودنـسـی در کـنـگره دنـدانـپزشـکـی شـمـال کـشـور

23
کـنـگره دانـشـجویـی دنـدانـپزشـکـی شـمـال کـشـور بـه مـیـزبـانـی دانـشـگاه علـوم پزشـکـی مـازنـدران در تـاریـخ 13آذر بـرگزار خواهـد شـد. علـاقـمـنـدان مـیـتـوانـنـد بـا مـراجعه بـه سـایـت northdent.ir و یـا کـانـال تـلـگرام @northdent از آخریـن اخبـار هـمـایـش مـطلـع شـونـد

آخریـن ویـدیـوهـا

مـعجزه صـدا

3 دقـیـقـه پیـش

صـدای فـارکـس

4 دقـیـقـه پیـش

Raiding the bitches

4 دقـیـقـه پیـش

navad 98.99

4 دقـیـقـه پیـش

مـعرفـی اپ

4 دقـیـقـه پیـش

مـهـنـدسـیـم دیـخه

5 دقـیـقـه پیـش

دوره هـلـال احمـر

5 دقـیـقـه پیـش