ارتـودنـسـی در کـنـگره دنـدانـپزشـکـی شـمـال کـشـور

13
کـنـگره دانـشـجویـی دنـدانـپزشـکـی شـمـال کـشـور بـه مـیـزبـانـی دانـشـگاه علـوم پزشـکـی مـازنـدران در تـاریـخ 13آذر بـرگزار خواهـد شـد. علـاقـمـنـدان مـیـتـوانـنـد بـا مـراجعه بـه سـایـت northdent.ir و یـا کـانـال تـلـگرام @northdent از آخریـن اخبـار هـمـایـش مـطلـع شـونـد

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

حالـم خوش نـیـس

6 دقـیـقـه پیـش

ide30zend

29 دقـیـقـه پیـش

Chernobylite Vgdl.ir

44 دقـیـقـه پیـش