عصـبـی کـشـی در کـنـگره دنـدانـپزشـکـی

20
کـنـگره دانـشـجویـی دنـدانـپزشـکـی شـمـال کـشـور بـه مـیـزبـانـی دانـشـگاه علـوم پزشـکـی مـازنـدران در تـاریـخ 13آذر بـرگزار خواهـد شـد. علـاقـمـنـدان مـیـتـوانـنـد بـا مـراجعه بـه سـایـت northdent.ir و یـا کـانـال تـلـگرام @northdent از آخریـن اخبـار هـمـایـش مـطلـع شـونـد

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

حالـم خوش نـیـس

7 دقـیـقـه پیـش

ide30zend

30 دقـیـقـه پیـش

Chernobylite Vgdl.ir

45 دقـیـقـه پیـش