رفـتـم مـرا بـبـخش و نـگو او وفـا نـداشـت

37
شـعر: فـروغ فـرخزاد گویـنـده: زهـرا شـیـبـانـی رادیـو آفـلـایـن

آخریـن ویـدیـوهـا

مـعجزه صـدا

4 دقـیـقـه پیـش

صـدای فـارکـس

4 دقـیـقـه پیـش

Raiding the bitches

4 دقـیـقـه پیـش

navad 98.99

5 دقـیـقـه پیـش

مـعرفـی اپ

5 دقـیـقـه پیـش

مـهـنـدسـیـم دیـخه

5 دقـیـقـه پیـش

دوره هـلـال احمـر

5 دقـیـقـه پیـش