زنـدگی ـ سـهـراب سـپهـری

37
زنـدگی ذره كاهـیـسـت ، كه كوهـش كردیـم زنـدگی نـام نـکـویـی سـت كه خارش كردیـم زنـدگی نـیـسـت بـجز نـم نـم بـاران بـهـار ، زنـدگی نـیـسـت بـجز دیـدن یـار ، زنـدگی نـیـسـت بـجز عشـق ، بـجز حرف مـحبـت بـه كسـی ، ورنـه هـر خار و خسـی ، زنـدگی كرده بـسـی ، زنـدگی تـجربـه تـلـخ فـراوان دارد ، دو سـه تـا كوچـه و پس كوچـه و انـدازه ی یك عمـر بـیـابـان دارد . مـا چـه کـردیـم و چـه خواهـیـم کـرد در ایـن فـرصـت کـم ؟! ...

آخریـن ویـدیـوهـا

زنـدگی در جزر

10 دقـیـقـه پیـش

حیـوانـات خطر نـاک

11 دقـیـقـه پیـش

۱۴۳ مـتـر جنـت ابـاد

21 دقـیـقـه پیـش

آمـوزش پاکـت کـادو

30 دقـیـقـه پیـش

احمـدصـدف نـژاد

30 دقـیـقـه پیـش

160مـتـر نـیـاوران

30 دقـیـقـه پیـش