زنـدگی ـ سـهـراب سـپهـری

24
زنـدگی ذره كاهـیـسـت ، كه كوهـش كردیـم زنـدگی نـام نـکـویـی سـت كه خارش كردیـم زنـدگی نـیـسـت بـجز نـم نـم بـاران بـهـار ، زنـدگی نـیـسـت بـجز دیـدن یـار ، زنـدگی نـیـسـت بـجز عشـق ، بـجز حرف مـحبـت بـه كسـی ، ورنـه هـر خار و خسـی ، زنـدگی كرده بـسـی ، زنـدگی تـجربـه تـلـخ فـراوان دارد ، دو سـه تـا كوچـه و پس كوچـه و انـدازه ی یك عمـر بـیـابـان دارد . مـا چـه کـردیـم و چـه خواهـیـم کـرد در ایـن فـرصـت کـم ؟! ...

آخریـن ویـدیـوهـا

Chernobylite Vgdl.ir

37 ثانـیـه پیـش

عروسـک گاو زبـون دراز

15 دقـیـقـه پیـش

سـاخت جاده در gta v

16 دقـیـقـه پیـش

پایـان جهـان و دنـیـا

16 دقـیـقـه پیـش

machi4sorakh

30 دقـیـقـه پیـش

پشـت سـرت حرف مـیـزنـن

30 دقـیـقـه پیـش