زنـدگی یـعنـی چـه؟ سـهـراب سـپهـری

30
شـب آرامـی بـود مـی روم در ایـوان، تـا بـپرسـم از خود زنـدگی یـعنـی چـه؟ مـادرم سـیـنـی چـایـی در دسـت گل لـبـخنـدی چـیـد، هـدیـه اش داد بـه مـن خواهـرم تـکـه نـانـی آورد، آمـد آنـجا لـب پاشـویـه نـشـسـت پدرم دفـتـر شـعری آورد، تـکيه بـر پشـتـی داد

آخریـن ویـدیـوهـا

مـعجزه صـدا

29 ثانـیـه پیـش

صـدای فـارکـس

34 ثانـیـه پیـش

Raiding the bitches

1 دقـیـقـه قـبـل

navad 98.99

1 دقـیـقـه قـبـل

مـعرفـی اپ

1 دقـیـقـه قـبـل

مـهـنـدسـیـم دیـخه

1 دقـیـقـه قـبـل

مـثل نـامـه - فـلـنـگور

1 دقـیـقـه قـبـل

دوره هـلـال احمـر

1 دقـیـقـه قـبـل