زنـدگی یـعنـی چـه؟ سـهـراب سـپهـری

16
شـب آرامـی بـود مـی روم در ایـوان، تـا بـپرسـم از خود زنـدگی یـعنـی چـه؟ مـادرم سـیـنـی چـایـی در دسـت گل لـبـخنـدی چـیـد، هـدیـه اش داد بـه مـن خواهـرم تـکـه نـانـی آورد، آمـد آنـجا لـب پاشـویـه نـشـسـت پدرم دفـتـر شـعری آورد، تـکيه بـر پشـتـی داد

آخریـن ویـدیـوهـا

Chernobylite Vgdl.ir

1 دقـیـقـه قـبـل

عروسـک گاو زبـون دراز

16 دقـیـقـه پیـش

سـاخت جاده در gta v

16 دقـیـقـه پیـش

پایـان جهـان و دنـیـا

17 دقـیـقـه پیـش

machi4sorakh

31 دقـیـقـه پیـش

پشـت سـرت حرف مـیـزنـن

31 دقـیـقـه پیـش