ربـات مـانـکـن ایـرانـی Roma

35
یـک تـیـم از دانـشـجویـان دانـشـگاه صـنـعتـی شـریـف مـوفـق بـه طراحی ربـات مـانـکـنـی شـده انـد کـه در مـسـابـقـه بـهـتـریـن طراحی ربـات در کـنـفـرانـس ربـاتـیـک اجتـمـاعی ۲۰۱۷ در کـشـور ژاپن، در بـیـن هـشـت طرح بـرتـر دنـیـا انـتـخاب شـده اسـت.

آخریـن ویـدیـوهـا

Chernobylite Vgdl.ir

2 دقـیـقـه پیـش

عروسـک گاو زبـون دراز

17 دقـیـقـه پیـش

سـاخت جاده در gta v

18 دقـیـقـه پیـش

پایـان جهـان و دنـیـا

18 دقـیـقـه پیـش

machi4sorakh

32 دقـیـقـه پیـش

پشـت سـرت حرف مـیـزنـن

32 دقـیـقـه پیـش