ربـات مـانـکـن ایـرانـی Roma

49
یـک تـیـم از دانـشـجویـان دانـشـگاه صـنـعتـی شـریـف مـوفـق بـه طراحی ربـات مـانـکـنـی شـده انـد کـه در مـسـابـقـه بـهـتـریـن طراحی ربـات در کـنـفـرانـس ربـاتـیـک اجتـمـاعی ۲۰۱۷ در کـشـور ژاپن، در بـیـن هـشـت طرح بـرتـر دنـیـا انـتـخاب شـده اسـت.

آخریـن ویـدیـوهـا

مـعجزه صـدا

1 دقـیـقـه قـبـل

صـدای فـارکـس

1 دقـیـقـه قـبـل

felezyab,felezyab okm,09102442484,talayab

1 دقـیـقـه قـبـل

Raiding the bitches

2 دقـیـقـه پیـش

navad 98.99

2 دقـیـقـه پیـش

مـعرفـی اپ

2 دقـیـقـه پیـش

مـهـنـدسـیـم دیـخه

2 دقـیـقـه پیـش

دوره هـلـال احمـر

2 دقـیـقـه پیـش