دانـلـود انـیـمـیـشـن یـخ زده Frozen دوبـلـه فـارسـی Full HD

34
یـخ زده انـیـمـیـشـنـی مـاجرایـی و کـمـدی، مـحصـول سـال ۲۰۱۳ کـشـور آمـریـکـا اسـت. کـارگردانـی ایـن انـیـمـیـشـن بـر عهـده کـریـس بـاک و جنـیـفـر لـی بـودهـاسـت در انـیـمـیـشـن یـخ زده، هـنـگامـیـکـه مـلـکـه الـسـا تـصـادفـاً بـا اسـتـفـاده از نـیـروی سـحرآمـیـز خود، خانـه اش را در زمـسـتـانـی ابـدی فـرو مـی بـرد، خواهـر کـوچـکـتـرش آنـا بـا مـردی از اهـالـی کـوهـسـتـان، یـک گوزن بـازیـگوش و یـک آدم بـرفـی هـمـراه مـی شـود تـا شـرایـط آب و هـوایـی را تـغیـیـر دهـد و

آخریـن ویـدیـوهـا

Chernobylite Vgdl.ir

3 دقـیـقـه پیـش

عروسـک گاو زبـون دراز

18 دقـیـقـه پیـش

سـاخت جاده در gta v

18 دقـیـقـه پیـش

پایـان جهـان و دنـیـا

19 دقـیـقـه پیـش

machi4sorakh

32 دقـیـقـه پیـش

پشـت سـرت حرف مـیـزنـن

33 دقـیـقـه پیـش