دانـلـود انـیـمـیـشـن یـخ زده Frozen دوبـلـه فـارسـی Full HD

60
یـخ زده انـیـمـیـشـنـی مـاجرایـی و کـمـدی، مـحصـول سـال ۲۰۱۳ کـشـور آمـریـکـا اسـت. کـارگردانـی ایـن انـیـمـیـشـن بـر عهـده کـریـس بـاک و جنـیـفـر لـی بـودهـاسـت در انـیـمـیـشـن یـخ زده، هـنـگامـیـکـه مـلـکـه الـسـا تـصـادفـاً بـا اسـتـفـاده از نـیـروی سـحرآمـیـز خود، خانـه اش را در زمـسـتـانـی ابـدی فـرو مـی بـرد، خواهـر کـوچـکـتـرش آنـا بـا مـردی از اهـالـی کـوهـسـتـان، یـک گوزن بـازیـگوش و یـک آدم بـرفـی هـمـراه مـی شـود تـا شـرایـط آب و هـوایـی را تـغیـیـر دهـد و

آخریـن ویـدیـوهـا

بـاسـلـوق هـنـدوانـه

1 دقـیـقـه قـبـل

زنـدگی در جزر

12 دقـیـقـه پیـش

حیـوانـات خطر نـاک

12 دقـیـقـه پیـش

۱۴۳ مـتـر جنـت ابـاد

22 دقـیـقـه پیـش

آمـوزش پاکـت کـادو

32 دقـیـقـه پیـش

احمـدصـدف نـژاد

32 دقـیـقـه پیـش

160مـتـر نـیـاوران

32 دقـیـقـه پیـش