انـیـمـیـشـن کـارتـون بـاب اسـفـنـجی شـاگردان نـاقـلـا Sponge Bob دوبـلـه فـارسـی

100
ژانـر: انـیـمـیـشـن - مـخاطب: کـودک و نـوجوان - مـحصـول:امـریـکـا - کـارگردان: اسـتـیـون هـیـلـنـبـرگ - سـال تـولـیـد: 2016 - داسـتـان انـیـمـیـشـن: آقـای خرچـنـگ بـا پلـانـگتـون تـصـادف مـی کـنـد و مـشـکـلـاتـی را در بـزرگراه بـوجود مـی آورد کـه بـاعث مـی شـود دوبـاره در کـلـاس هـای آمـوزش رانـنـدگی شـرکـت کـنـد و

آخریـن ویـدیـوهـا

مـعجزه صـدا

1 دقـیـقـه قـبـل

صـدای فـارکـس

1 دقـیـقـه قـبـل

Raiding the bitches

2 دقـیـقـه پیـش

navad 98.99

2 دقـیـقـه پیـش

مـعرفـی اپ

2 دقـیـقـه پیـش

مـهـنـدسـیـم دیـخه

2 دقـیـقـه پیـش

دوره هـلـال احمـر

2 دقـیـقـه پیـش