انـیـمـیـشـن کـارتـون بـاب اسـفـنـجی شـاگردان نـاقـلـا Sponge Bob دوبـلـه فـارسـی

77
ژانـر: انـیـمـیـشـن - مـخاطب: کـودک و نـوجوان - مـحصـول:امـریـکـا - کـارگردان: اسـتـیـون هـیـلـنـبـرگ - سـال تـولـیـد: 2016 - داسـتـان انـیـمـیـشـن: آقـای خرچـنـگ بـا پلـانـگتـون تـصـادف مـی کـنـد و مـشـکـلـاتـی را در بـزرگراه بـوجود مـی آورد کـه بـاعث مـی شـود دوبـاره در کـلـاس هـای آمـوزش رانـنـدگی شـرکـت کـنـد و

آخریـن ویـدیـوهـا

Chernobylite Vgdl.ir

3 دقـیـقـه پیـش

عروسـک گاو زبـون دراز

18 دقـیـقـه پیـش

سـاخت جاده در gta v

18 دقـیـقـه پیـش

پایـان جهـان و دنـیـا

19 دقـیـقـه پیـش

machi4sorakh

33 دقـیـقـه پیـش

پشـت سـرت حرف مـیـزنـن

33 دقـیـقـه پیـش