پاسـخ قـاضـی عسـگر بـه ادعای بـرادر شـهـیـد رکـن آبـادی دربـاره فـاجعه مـنـا

33
قـاضـی عسـگر ؛ سـرپرسـت وقـت حجاج ایـرانـی در زمـان وقـوع فـاجعه مـنـا: خیـلـی صـریـح مـی گویـم کـه مـوضـوع تـعهـد ایـران و قـبـول تـقـصـیـر فـاجعه مـنـا خلـاف واقـع اسـت./ اگر در سـمـت قـبـلـی بـودم هـمـیـن امـروز تـفـاهـم نـامـه حج را مـنـتـشـر مـی کـردم.

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

بـاسـلـوق هـنـدوانـه

1 دقـیـقـه قـبـل

زنـدگی در جزر

12 دقـیـقـه پیـش

حیـوانـات خطر نـاک

12 دقـیـقـه پیـش

۱۴۳ مـتـر جنـت ابـاد

23 دقـیـقـه پیـش

آمـوزش پاکـت کـادو

32 دقـیـقـه پیـش

احمـدصـدف نـژاد

32 دقـیـقـه پیـش

160مـتـر نـیـاوران

32 دقـیـقـه پیـش