پاسـخ قـاضـی عسـگر بـه ادعای بـرادر شـهـیـد رکـن آبـادی دربـاره فـاجعه مـنـا

18
قـاضـی عسـگر ؛ سـرپرسـت وقـت حجاج ایـرانـی در زمـان وقـوع فـاجعه مـنـا: خیـلـی صـریـح مـی گویـم کـه مـوضـوع تـعهـد ایـران و قـبـول تـقـصـیـر فـاجعه مـنـا خلـاف واقـع اسـت./ اگر در سـمـت قـبـلـی بـودم هـمـیـن امـروز تـفـاهـم نـامـه حج را مـنـتـشـر مـی کـردم.

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

Chernobylite Vgdl.ir

3 دقـیـقـه پیـش

عروسـک گاو زبـون دراز

18 دقـیـقـه پیـش

سـاخت جاده در gta v

19 دقـیـقـه پیـش

پایـان جهـان و دنـیـا

19 دقـیـقـه پیـش

machi4sorakh

33 دقـیـقـه پیـش

پشـت سـرت حرف مـیـزنـن

33 دقـیـقـه پیـش