گزیـنـه دولـت بـرای وزارتـخانـه تـازه تـاسـیـس مـیـراث فـرهـنـگی و گردشـگری و صـنـایـع دسـتـی کـیـسـت؟

19
گزیـنـه دولـت بـرای وزارتـخانـه تـازه تـاسـیـس مـیـراث فـرهـنـگی و گردشـگری و صـنـایـع دسـتـی کـیـسـت؟ مـعاون پارلـمـانـی رئیـس جمـهـور: اطلـاعی نـدارم!

آخریـن ویـدیـوهـا

Bey

4 سـاعت پیـش

مـانـکـن ۵

4 سـاعت پیـش

دهـنـتـو سـرویـس

6 سـاعت پیـش