حاج سـیـد مـهـدی مـیـردامـاد- ظهـر عیـد غدیـر 98

17
سـرود(علـی بـالـاتـر از عرش...) جشـن ظهـر عـیـد غدیــر مـداح :حـاج ســیـدمـهـدی مـیـردامــاد سـه شـنــبـه ۲۹ مـــردادمــاه هـیأت مـکـتـب الـصـادق (علـیـه الـسـلـام)

آخریـن ویـدیـوهـا

Bey

3 سـاعت پیـش

مـانـکـن ۵

4 سـاعت پیـش

دهـنـتـو سـرویـس

5 سـاعت پیـش