تـقـدیـم بـه گیـمـرا تـوضـیـحات

11
درسـتـه دختـرم ولـی داداش دارم گیـمـره و نـبـایـد بـهـش تـوهـیـن کـنـم حتـی بـه شـمـا کـه شـبـیـع داداشـم هـسـتـیـن ایـنـو مـیـزارم کـه بـهـتـون بـی احتـرامـی نـشـه مـن بـاربـی بـازم ولـی چـون بـزرگتـریـن کـار خودتـونـو انـجام مـیـدیـد ایـن تـقـدیـمـی بـرای شـمـا❤✨❤

آخریـن ویـدیـوهـا

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

2 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

2 سـاعت پیـش

insta

2 سـاعت پیـش

funy moment far cry 5

2 سـاعت پیـش