تـقـدیـم بـه گیـمـرا تـوضـیـحات

24
درسـتـه دختـرم ولـی داداش دارم گیـمـره و نـبـایـد بـهـش تـوهـیـن کـنـم حتـی بـه شـمـا کـه شـبـیـع داداشـم هـسـتـیـن ایـنـو مـیـزارم کـه بـهـتـون بـی احتـرامـی نـشـه مـن بـاربـی بـازم ولـی چـون بـزرگتـریـن کـار خودتـونـو انـجام مـیـدیـد ایـن تـقـدیـمـی بـرای شـمـا❤✨❤

آخریـن ویـدیـوهـا

گاو بـازی خفـن

2 دقـیـقـه پیـش

شـوخی خرکـی خارجی هـا

3 دقـیـقـه پیـش

دابـسـمـش۰۰

18 دقـیـقـه پیـش

تـصـور کـن بـی تـی اس

18 دقـیـقـه پیـش

شـبـای تـهـران

18 دقـیـقـه پیـش