زنـده بـاد نـفـس گرم اسـتـاد مـسـلـم آواز سـنـتـی ایـران مـحمـدرضـا شـجریـان

20
اسـتـاد مـحمـدرضـا شـجریـان مـوسـیـقـی دان، آهـنـگ سـاز، خوانـنـده و خوشـنـویـس اهـل ایـران و نـامـزد ۲ جایـزه گرمـی اسـت. سـایـت انـجمـن آسـیـا وی را پرآوازه تـریـن هـنـرمـنـد مـوسـیـقـی اصـیـل ایـرانـی، روزنـامـهٔ ونـکـوورسـان او را یـکـی از مـهـم تـریـن هـنـرمـنـدان مـوسـیـقـی جهـان و هـمـچـنـیـن رادیـوی عمـومـی مـلـی در سـال ۲۰۱۰ وی را یـکـی از ۵۰ صـدای بـرتـر جهـان مـعرفـی کـرده اسـت...

آخریـن ویـدیـوهـا

blender fast

42 دقـیـقـه پیـش

blender for noobs

47 دقـیـقـه پیـش

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

3 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

3 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

3 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

3 سـاعت پیـش

insta

3 سـاعت پیـش