زنـده بـاد نـفـس گرم اسـتـاد مـسـلـم آواز سـنـتـی ایـران مـحمـدرضـا شـجریـان

32
اسـتـاد مـحمـدرضـا شـجریـان مـوسـیـقـی دان، آهـنـگ سـاز، خوانـنـده و خوشـنـویـس اهـل ایـران و نـامـزد ۲ جایـزه گرمـی اسـت. سـایـت انـجمـن آسـیـا وی را پرآوازه تـریـن هـنـرمـنـد مـوسـیـقـی اصـیـل ایـرانـی، روزنـامـهٔ ونـکـوورسـان او را یـکـی از مـهـم تـریـن هـنـرمـنـدان مـوسـیـقـی جهـان و هـمـچـنـیـن رادیـوی عمـومـی مـلـی در سـال ۲۰۱۰ وی را یـکـی از ۵۰ صـدای بـرتـر جهـان مـعرفـی کـرده اسـت...

آخریـن ویـدیـوهـا

گاو بـازی خفـن

3 دقـیـقـه پیـش

شـوخی خرکـی خارجی هـا

4 دقـیـقـه پیـش

دابـسـمـش۰۰

19 دقـیـقـه پیـش

تـصـور کـن بـی تـی اس

19 دقـیـقـه پیـش

شـبـای تـهـران

19 دقـیـقـه پیـش