دسـتـگاه مـخمـل پاش /پودر مـخمـل فـلـوکـان 02156573155

12
9127692842/09356458299/09359495590/09301313283/09301313284/09024745067/09024745068/02156573155 شـرکـت ایـلـیـا کـروم تـولـیـد کـنـنـده انـواع دسـتـگاه هـای مـخمـل پاش صـنـعتـی و خانـگی بـا کـیـفـیـت و قـیـمـت مـنـاسـب /تـولـیـد کـنـنـده دسـتـگاه آبـکـاری صـنـعتـی تـک اپراتـور و دو اپراتـوره /سـاخت وان هـیـدروگرافـیـک در ابـعاد مـختـلـف /سـاخت دسـتـگاه هـای بـا کـیـفـیـت و دارای ضـمـانـت نـامـه پنـج سـالـه /دارنـده خدمـات پس از فـروش /وارد کـنـنـده فـیـلـم هـیـدروگرافـیـک /فـروش فـرمـول

آخریـن ویـدیـوهـا

Bey

3 سـاعت پیـش

مـانـکـن ۵

3 سـاعت پیـش

دهـنـتـو سـرویـس

5 سـاعت پیـش