دانـلـود زیـرنـویـس فـارسـی فـیـلـم Magellan 2017

65
مـاژلـان ، نـام فـیـلـمـی رازآلـود و مـهـیـج مـحصـول سـال ۲۰۱۷ بـه کـارگردانـی راب یـورک مـی‌بـاشـد. داسـتـان ایـن فـیـلـم از آنـجایـی شـروع مـی‌شـود کـه نـاسـا سـه سـیـگنـال مـرمـوز از داخل مـنـظومـه‌ی شـمـسـی دریـافـت مـی‌کـنـد و بـرای بـررسـی ایـن مـوضـوع یـک فـضـانـورد بـه نـام راجر نـلـسـون را بـه تـنـهـایـی بـا فـضـاپیـمـای مـاژلـان بـه ایـن مـامـوریـت اعزام مـی‌کـنـد و…

آخریـن ویـدیـوهـا

اسـتـوری کـوروش

40 دقـیـقـه پیـش

مـاسـک رفـع جوش

41 دقـیـقـه پیـش

مـازاد

41 دقـیـقـه پیـش

بـررسـی سـونـی Xperia 1 II

41 دقـیـقـه پیـش

تـوپ مـارکـت

41 دقـیـقـه پیـش