دانـلـود زیـرنـویـس فـارسـی فـیـلـم Magellan 2017

39
مـاژلـان ، نـام فـیـلـمـی رازآلـود و مـهـیـج مـحصـول سـال ۲۰۱۷ بـه کـارگردانـی راب یـورک مـی‌بـاشـد. داسـتـان ایـن فـیـلـم از آنـجایـی شـروع مـی‌شـود کـه نـاسـا سـه سـیـگنـال مـرمـوز از داخل مـنـظومـه‌ی شـمـسـی دریـافـت مـی‌کـنـد و بـرای بـررسـی ایـن مـوضـوع یـک فـضـانـورد بـه نـام راجر نـلـسـون را بـه تـنـهـایـی بـا فـضـاپیـمـای مـاژلـان بـه ایـن مـامـوریـت اعزام مـی‌کـنـد و…

آخریـن ویـدیـوهـا

Bey

3 سـاعت پیـش

مـانـکـن ۵

4 سـاعت پیـش

دهـنـتـو سـرویـس

6 سـاعت پیـش