دانـلـود زیـرنـویـس فـیـلـم All Is True 2018

24
هـمـه چـیـز حقـیـقـت دارد ، فـیـلـمـی بـیـوگرافـی و تـاریـخی مـحصـول سـال ۲۰۱۸ بـه کـارگردانـی کـنـت بـرانـا مـی‌بـاشـد. ایـن فـیـلـم بـه روزهـای پایـانـی زنـدگی ویـلـیـام شـکـسـپیـر شـاعر و نـمـایـشـنـامـه‌نـویـس انـگلـیـسـی مـی‌پردازد. او در شـهـر اسـتـراتـفـورد در انـگلـسـتـان بـه دنـیـا آمـد ، شـهـرت شـکـسـپیـر بـه عنـوان شـاعر ، نـویـسـنـده ، بـازیـگر و نـمـایـشـنـامـه‌نـویـس مـنـحصـر بـه فـرد اسـت و بـرخی او را بـزرگ‌تـریـن نـمـایـشـنـامـه‌نـویـس تـاریـخ مـی‌دانـنـد و…

آخریـن ویـدیـوهـا

اسـتـوری کـوروش

41 دقـیـقـه پیـش

مـاسـک رفـع جوش

42 دقـیـقـه پیـش

مـازاد

42 دقـیـقـه پیـش

بـررسـی سـونـی Xperia 1 II

42 دقـیـقـه پیـش

تـوپ مـارکـت

42 دقـیـقـه پیـش