دانـلـود زیـرنـویـس فـیـلـم All Is True 2018

11
هـمـه چـیـز حقـیـقـت دارد ، فـیـلـمـی بـیـوگرافـی و تـاریـخی مـحصـول سـال ۲۰۱۸ بـه کـارگردانـی کـنـت بـرانـا مـی‌بـاشـد. ایـن فـیـلـم بـه روزهـای پایـانـی زنـدگی ویـلـیـام شـکـسـپیـر شـاعر و نـمـایـشـنـامـه‌نـویـس انـگلـیـسـی مـی‌پردازد. او در شـهـر اسـتـراتـفـورد در انـگلـسـتـان بـه دنـیـا آمـد ، شـهـرت شـکـسـپیـر بـه عنـوان شـاعر ، نـویـسـنـده ، بـازیـگر و نـمـایـشـنـامـه‌نـویـس مـنـحصـر بـه فـرد اسـت و بـرخی او را بـزرگ‌تـریـن نـمـایـشـنـامـه‌نـویـس تـاریـخ مـی‌دانـنـد و…

آخریـن ویـدیـوهـا

Bey

4 سـاعت پیـش

مـانـکـن ۵

4 سـاعت پیـش

دهـنـتـو سـرویـس

6 سـاعت پیـش