دانـلـود زیـرنـویـس فـارسـی فـیـلـم American Factory 2019

24
در ایـالـت اوهـایـو پس از صـنـعتـی شـدن ، یـک مـیـلـیـاردر چـیـنـی کـارخانـه‌ی جدیـدی را در مـحل یـک کـارخانـه‌ی مـتـروکـه‌ی جنـرال مـوتـورز بـا دو هـزار کـارگر آمـریـکـایـی افـتـتـاح مـی‌کـنـد. روزهـای آغازیـن امـیـد و خوش‌بـیـنـی بـاعث بـروز مـشـکـلـاتـی در مـواجهـه بـا فـن‌آوری‌هـای پیـشـرفـتـه چـیـن بـا آمـریـکـا در طبـقـه‌ی کـارگری مـی‌شـود و…

آخریـن ویـدیـوهـا

Bey

4 سـاعت پیـش

مـانـکـن ۵

4 سـاعت پیـش

دهـنـتـو سـرویـس

6 سـاعت پیـش