دانـلـود زیـرنـویـس فـارسـی فـیـلـم American Factory 2019

46
در ایـالـت اوهـایـو پس از صـنـعتـی شـدن ، یـک مـیـلـیـاردر چـیـنـی کـارخانـه‌ی جدیـدی را در مـحل یـک کـارخانـه‌ی مـتـروکـه‌ی جنـرال مـوتـورز بـا دو هـزار کـارگر آمـریـکـایـی افـتـتـاح مـی‌کـنـد. روزهـای آغازیـن امـیـد و خوش‌بـیـنـی بـاعث بـروز مـشـکـلـاتـی در مـواجهـه بـا فـن‌آوری‌هـای پیـشـرفـتـه چـیـن بـا آمـریـکـا در طبـقـه‌ی کـارگری مـی‌شـود و…

آخریـن ویـدیـوهـا

اسـتـوری کـوروش

43 دقـیـقـه پیـش

مـاسـک رفـع جوش

43 دقـیـقـه پیـش

مـازاد

43 دقـیـقـه پیـش

بـررسـی سـونـی Xperia 1 II

43 دقـیـقـه پیـش

تـوپ مـارکـت

43 دقـیـقـه پیـش