دانـلـود زیـرنـویـس فـارسـی فـیـلـم The Famous Five And Valley Of Dinosaurs 2018

42
ایـن فـیـلـم داسـتـان تـعدادی از نـوجوانـان را بـه تـصـویـر مـی‌کـشـد کـه بـر خلـاف مـیـلـشـان مـجبـور هـسـتـنـد تـا بـه هـمـراه عمـه‌شـان در یـک مـهـمـانـی شـرکـت کـنـنـد. امـا مـاشـیـن آنـهـا در جاده دچـار مـشـکـل مـی‌شـود و هـمـیـن مـوضـوع بـاعث مـی‌گردد تـا آنـهـا در یـک شـهـر کـوچـک تـوقـف کـنـنـد. آنـهـا بـرای ایـنـکـه وقـتـشـان بـگذرد بـه یـک مـوزه‌ی تـاریـخی در دل طبـیـعت مـی‌رونـد کـه پس از ورودشـان اتـفـاقـات زیـادی رخ مـی‌دهـد و…

آخریـن ویـدیـوهـا

Bey

4 سـاعت پیـش

مـانـکـن ۵

4 سـاعت پیـش

دهـنـتـو سـرویـس

6 سـاعت پیـش