دانـلـود زیـرنـویـس فـارسـی فـیـلـم Minion Scouts 2019

53
در خلـاصـه داسـتـان ایـن فـیـلـم انـیـمـیـشـنـی آمـده اسـت ، هـنـگامـی کـه مـارگو ، اگنـس و ادیـث از کـمـپ تـابـسـتـانـی کـه در آنـجا مـشـغول پیـشـاهـنـگی بـودنـد بـازمـی‌گردنـد ، سـه نـفـر از مـیـنـیـون‌هـا بـا نـشـان‌هـای شـایـسـتـگی آنـهـا وارد کـمـپ مـی‌شـونـد و بـاعث بـروز مـشـکـلـات فـراوانـی مـی‌گردنـد کـه…

آخریـن ویـدیـوهـا

Bey

4 سـاعت پیـش

مـانـکـن ۵

4 سـاعت پیـش

دهـنـتـو سـرویـس

6 سـاعت پیـش