دانـلـود زیـرنـویـس فـارسـی فـیـلـم Minion Scouts 2019

86
در خلـاصـه داسـتـان ایـن فـیـلـم انـیـمـیـشـنـی آمـده اسـت ، هـنـگامـی کـه مـارگو ، اگنـس و ادیـث از کـمـپ تـابـسـتـانـی کـه در آنـجا مـشـغول پیـشـاهـنـگی بـودنـد بـازمـی‌گردنـد ، سـه نـفـر از مـیـنـیـون‌هـا بـا نـشـان‌هـای شـایـسـتـگی آنـهـا وارد کـمـپ مـی‌شـونـد و بـاعث بـروز مـشـکـلـات فـراوانـی مـی‌گردنـد کـه…

آخریـن ویـدیـوهـا

اسـتـوری کـوروش

46 دقـیـقـه پیـش

مـاسـک رفـع جوش

46 دقـیـقـه پیـش

مـازاد

46 دقـیـقـه پیـش