درمـان زگیـل تـنـاسـلـی ویـروسhpv در بـرنـامـه احسـان علـیـخانـی

23
هـشـدار ایـن یـک تـبـلـیـغ نـیـسـت.. ویـروس hpv بـاعث زگیـل تـنـاسـلـی مـیـشـود و بـا کـرایـو و لـیـزر از بـیـن نـمـیـرود بـرای درمـان قـطعی زگیـل هـا اقـدام کـنـیـد مـشـاوره بـا کـارشـنـاس کـادر درمـانـی فـردوسـی09154168510 آیـدی ایـنـسـتـاگرام:ganoderma.wealth

آخریـن ویـدیـوهـا

نـبـرد نـهـایـی پارت-9

27 دقـیـقـه پیـش

نـبـرد نـهـایـی پارت-8

27 دقـیـقـه پیـش

مـنـاجات و روضـه

27 دقـیـقـه پیـش