بـازرگانـی اسـپادانـا - خدمـات واردات و صـادرات-خریـد کـالـا

15
#بـازرگانـیـاسـپادانـا #چـیـن#گوانـجو #شـانـگهـای #spdtrade #حمـل #تـرخیـصـکـالـا#اصـفـهـان#تـهـران#ایـران #shanghai #shenzhen #spd #spadana #iran#door_to_door#trading#container #بـازرگانـیـخارجی #بـازرگانـیـاسـپادانـا #حمـلـتـرخیـص #صـادرات#نـمـایـنـده #کـشـتـیـرانـی #کـانـتـونـفـیـر #خردهـبـار #کـالـا #کـالـایـایـرانـی #چـیـن Asus#

آخریـن ویـدیـوهـا

نـبـرد نـهـایـی پارت-9

28 دقـیـقـه پیـش

نـبـرد نـهـایـی پارت-8

28 دقـیـقـه پیـش

مـنـاجات و روضـه

29 دقـیـقـه پیـش