مـقـبـره هـای شـگفـت انـگیـز خانـدان سـعدیـان در مـراکـش - بـوکـیـنـگ پرشـیـا

16
بـوکـیـنـگ پرشـیـا سـامـانـه خریـد بـلـیـط هـواپیـمـا،بـلـیـط اتـوبـوس،بـلـیـط قـطار،رزرو هـتـل https://bookingpersia.com/Train مـقـبـرهـهـای سـعدیـان در مـراکـش قـبـرسـتـانـی اسـت کـه قـدمـت آن بـه قـرن ۱۶ مـیـلـادی بـازمـی گردد و ۶۶ تـن از اعضـای خانـدان سـعدیـان را در خود جای مـی دهـد. خانـدان سـعدیـان بـیـن سـال هـای ۱۵۲۴ تـا ۱۶۶۸ مـیـلـادی بـر مـراکـش حکـومـت مـی کـردنـد. ایـن مـقـبـره هـا بـه حاکـم الـمـنـصـور، جانـشـیـنـان او و نـزدیـک تـریـن اعضـای خانـواده ی آن هـا تـعلـق دارد و مـقـبـره اصـل

آخریـن ویـدیـوهـا

نـبـرد نـهـایـی پارت-9

30 دقـیـقـه پیـش

نـبـرد نـهـایـی پارت-8

30 دقـیـقـه پیـش

مـنـاجات و روضـه

31 دقـیـقـه پیـش