سـیـب زمـیـنـی بـسـیـار خوشـمـزه و خوش رنـگ بـهـمـراه نـکـات ، سـیـب زمـیـنـی درون اجاق فـر

8
در ایـن ویـدئو نـحوه صـحیـح رُسـت کـردن سـیـب زمـیـنـی در اجاق فـر آمـوزش داده مـی شـود الـبـتـه ایـن یـک نـوع از انـواع رسـت کـردن سـیـب زمـیـنـی اسـت بـهـتـره بـیـنـنـده بـاشـیـد و خود قـضـاوت کـنـیـد

آخریـن ویـدیـوهـا

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

2 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

2 سـاعت پیـش

insta

2 سـاعت پیـش

funy moment far cry 5

2 سـاعت پیـش