آمـوزش درسـت کـردن کـیـک بـا تـزئیـن خامـه و شـکـلـات

20
در ایـن ویـدئو بـه شـمـا آمـوزش درسـت کـردن کـیـک سـاده اسـفـنـجی بـا روکـش شـکـلـات و مـغز خامـه رو آمـوزش مـیـدم کـه بـه روش بـسـیـار سـاده مـی تـونـیـن درسـت کـنـیـن . ایـن آمـوزش در دو قـسـمـت تـهـیـه شـده. از لـیـنـک هـای زیـر هـم در صـورت تـمـایـل دیـدن کـنـیـد :

آخریـن ویـدیـوهـا

نـبـرد نـهـایـی پارت-9

28 دقـیـقـه پیـش

نـبـرد نـهـایـی پارت-8

28 دقـیـقـه پیـش

مـنـاجات و روضـه

29 دقـیـقـه پیـش