آمـوزش درسـت کـردن کـیـک بـا تـزئیـن خامـه و شـکـلـات

8
در ایـن ویـدئو بـه شـمـا آمـوزش درسـت کـردن کـیـک سـاده اسـفـنـجی بـا روکـش شـکـلـات و مـغز خامـه رو آمـوزش مـیـدم کـه بـه روش بـسـیـار سـاده مـی تـونـیـن درسـت کـنـیـن . ایـن آمـوزش در دو قـسـمـت تـهـیـه شـده. از لـیـنـک هـای زیـر هـم در صـورت تـمـایـل دیـدن کـنـیـد :

آخریـن ویـدیـوهـا

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

2 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

2 سـاعت پیـش

insta

2 سـاعت پیـش

funy moment far cry 5

2 سـاعت پیـش