حضـور گردشـگران خارجی در مـراسـم عزاداری عاشـورای یـزد

16
گردشـگران خارجی بـا حضـور در آئیـن عزاداری عاشـورای حسـیـنـی یـزد عشـق و دلـدادگی مـردم دارالـعبـاده را در قـاب دوربـیـن هـای خود ثبـت کـردنـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

5040-2

22 دقـیـقـه پیـش

5040- 1

22 دقـیـقـه پیـش

ورزش بـدون سـیـاسـت!

23 دقـیـقـه پیـش

ضـخیـم کـردن مـو

23 دقـیـقـه پیـش

Musculoskeletal modeling from scratch

23 دقـیـقـه پیـش

لـوازم تـحریـر پارت۱

23 دقـیـقـه پیـش

گپ و گفـتـی بـا حضـار

23 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۲

24 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۱

24 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۴

24 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۳

24 دقـیـقـه پیـش