حضـور گردشـگران خارجی در مـراسـم عزاداری عاشـورای یـزد

4
گردشـگران خارجی بـا حضـور در آئیـن عزاداری عاشـورای حسـیـنـی یـزد عشـق و دلـدادگی مـردم دارالـعبـاده را در قـاب دوربـیـن هـای خود ثبـت کـردنـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

2 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

2 سـاعت پیـش

insta

2 سـاعت پیـش

funy moment far cry 5

2 سـاعت پیـش