مـاجرای نـذر و تـوسـل احسـان علـیـخانـی

16
بـه نـظرم در کـنـار هـمـه زیـبـایـیـهـا و مـحاسـن بـرنـامـه #عصـر_جدیـد اوج بـرنـامـه در زمـان اعلـام نـتـایـج فـیـنـال،زمـانـی بـود کـه در انـتـهـا احسـان علـیـخانـی مـاجرای نـذر و تـوسـلـش بـه حضـرت زهـرا سـلـام الـلـه علـیـهـا را بـرای مـوفـقـیـت بـرنـامـه تـعریـف کـرد.

آخریـن ویـدیـوهـا

نـبـرد نـهـایـی پارت-9

27 دقـیـقـه پیـش

نـبـرد نـهـایـی پارت-8

27 دقـیـقـه پیـش

مـنـاجات و روضـه

28 دقـیـقـه پیـش