مـاجرای نـذر و تـوسـل احسـان علـیـخانـی

4
بـه نـظرم در کـنـار هـمـه زیـبـایـیـهـا و مـحاسـن بـرنـامـه #عصـر_جدیـد اوج بـرنـامـه در زمـان اعلـام نـتـایـج فـیـنـال،زمـانـی بـود کـه در انـتـهـا احسـان علـیـخانـی مـاجرای نـذر و تـوسـلـش بـه حضـرت زهـرا سـلـام الـلـه علـیـهـا را بـرای مـوفـقـیـت بـرنـامـه تـعریـف کـرد.

آخریـن ویـدیـوهـا

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

2 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

2 سـاعت پیـش

insta

2 سـاعت پیـش

funy moment far cry 5

2 سـاعت پیـش