سـهـمـیـه اسـتـفـاده از کـارت سـوخت جایـگاهـداران بـازهـم کـم و 15 لـیـتـری مـی شـود

5
رادیـو ایـران - 20 شـهـریـور 98- 14:00| علـی ربـیـعی سـخنـگوی دولـتـگفـت: مـقـرر شـده گام بـعدی (بـعد از کـاهـش سـهـمـیـه روزانـه اسـتـفـاده از کـارت سـوخت جایـگاه داران از 60 بـه 30 لـیـتـر)، کـاهـش اسـتـفـاده از بـنـزیـن بـدون کـارت بـاشـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

2 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

2 سـاعت پیـش

insta

2 سـاعت پیـش

funy moment far cry 5

2 سـاعت پیـش