سـهـمـیـه اسـتـفـاده از کـارت سـوخت جایـگاهـداران بـازهـم کـم و 15 لـیـتـری مـی شـود

16
رادیـو ایـران - 20 شـهـریـور 98- 14:00| علـی ربـیـعی سـخنـگوی دولـتـگفـت: مـقـرر شـده گام بـعدی (بـعد از کـاهـش سـهـمـیـه روزانـه اسـتـفـاده از کـارت سـوخت جایـگاه داران از 60 بـه 30 لـیـتـر)، کـاهـش اسـتـفـاده از بـنـزیـن بـدون کـارت بـاشـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

5040-2

22 دقـیـقـه پیـش

5040- 1

22 دقـیـقـه پیـش

ورزش بـدون سـیـاسـت!

23 دقـیـقـه پیـش

ضـخیـم کـردن مـو

23 دقـیـقـه پیـش

Musculoskeletal modeling from scratch

23 دقـیـقـه پیـش

لـوازم تـحریـر پارت۱

23 دقـیـقـه پیـش

گپ و گفـتـی بـا حضـار

23 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۲

24 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۱

24 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۴

24 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۳

24 دقـیـقـه پیـش