تـیـتـراژ DuckTales vs GlomTales اسـکـروچ

3
مـن کـه خیـلـی از فـیـلـیـنـت هـارد گلـام گولـد بـدم مـیـاد ولـی تـیـتـراژی کـه سـاختـه بـود خیـلـی خنـده دار بـود، امـیـدوارم خوشـتـون اومـده بـاشـه لـایـک و نـظر فـرامـوش نـشـه بـاتـشـکـر مـدیـر ریـل داک تـلـز ریـنـبـوگلـیـمـر لـویـی داک

آخریـن ویـدیـوهـا

blender fast

23 دقـیـقـه پیـش

blender for noobs

28 دقـیـقـه پیـش

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

2 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

2 سـاعت پیـش

insta

2 سـاعت پیـش