تـیـتـراژ DuckTales vs GlomTales اسـکـروچ

15
مـن کـه خیـلـی از فـیـلـیـنـت هـارد گلـام گولـد بـدم مـیـاد ولـی تـیـتـراژی کـه سـاختـه بـود خیـلـی خنـده دار بـود، امـیـدوارم خوشـتـون اومـده بـاشـه لـایـک و نـظر فـرامـوش نـشـه بـاتـشـکـر مـدیـر ریـل داک تـلـز ریـنـبـوگلـیـمـر لـویـی داک

آخریـن ویـدیـوهـا

نـبـرد نـهـایـی پارت-9

29 دقـیـقـه پیـش

نـبـرد نـهـایـی پارت-8

29 دقـیـقـه پیـش

مـنـاجات و روضـه

30 دقـیـقـه پیـش