سـر مـشـعل صـنـعتـی سـیـلـیـکـون کـاربـیـدی - SISIC Burner Nozzle

15
در ویـدیـوی بـالـا سـری مـشـعل سـاختـه شـده در شـرکـت دانـش بـنـیـان مـیـهـن صـنـعت دانـشـور بـرای مـشـعل گازی فـوق سـریـع را مـشـاهـده خواهـیـد کـرد. شـرکـت دانـش بـنـیـان مـیـهـن صـنـعت دانـشـور بـا افـتـخار اعلـام مـی کـنـد کـه قـادر اسـت هـر نـوع سـری مـشـعل صـنـعتـی کـوره، از جنـس سـیـلـیـکـون کـاربـیـد را در داخل کـشـور تـولـیـد نـمـایـد. جهـت سـفـارش انـواع سـری مـشـعل و انـواع قـطعات نـسـوز سـرامـیـکـی و ریـختـه گری دقـیـق بـا شـمـاره 09108442587 تـمـاس بـگیـریـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

نـبـرد نـهـایـی پارت-9

30 دقـیـقـه پیـش

نـبـرد نـهـایـی پارت-8

30 دقـیـقـه پیـش

مـنـاجات و روضـه

30 دقـیـقـه پیـش