سـر مـشـعل صـنـعتـی سـیـلـیـکـون کـاربـیـدی - SISIC Burner Nozzle

4
در ویـدیـوی بـالـا سـری مـشـعل سـاختـه شـده در شـرکـت دانـش بـنـیـان مـیـهـن صـنـعت دانـشـور بـرای مـشـعل گازی فـوق سـریـع را مـشـاهـده خواهـیـد کـرد. شـرکـت دانـش بـنـیـان مـیـهـن صـنـعت دانـشـور بـا افـتـخار اعلـام مـی کـنـد کـه قـادر اسـت هـر نـوع سـری مـشـعل صـنـعتـی کـوره، از جنـس سـیـلـیـکـون کـاربـیـد را در داخل کـشـور تـولـیـد نـمـایـد. جهـت سـفـارش انـواع سـری مـشـعل و انـواع قـطعات نـسـوز سـرامـیـکـی و ریـختـه گری دقـیـق بـا شـمـاره 09108442587 تـمـاس بـگیـریـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

blender fast

26 دقـیـقـه پیـش

blender for noobs

31 دقـیـقـه پیـش

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

2 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

2 سـاعت پیـش

insta

2 سـاعت پیـش