دسـت نـدادن سـارا بـهـمـنـیـار بـا یـک مـرد حیـن گرفـتـن مـدال طلـا در لـیـگ جهـانـی کـاراتـه

22
سـارا بـهـمـنـیـار نـمـایـنـده بـانـوان کـشـورمـان درپنـجمـیـن مـرحلـه از لـیـگ جهـانـی کـاراتـه وان بـه مـدال طلـا دسـت یـافـت.

آخریـن ویـدیـوهـا

نـبـرد نـهـایـی پارت-9

28 دقـیـقـه پیـش

نـبـرد نـهـایـی پارت-8

28 دقـیـقـه پیـش

مـنـاجات و روضـه

28 دقـیـقـه پیـش