ویـروسhpvزگیـل تـنـاسـلـی

15
هـشـدار ایـن یـک تـبـلـیـغ نـیـسـت.. ویـروس hpv بـاعث زگیـل تـنـاسـلـی مـیـشـود و بـا کـرایـو و لـیـزر از بـیـن نـمـیـرود بـرای درمـان قـطعی زگیـل هـا اقـدام کـنـیـد مـشـاوره بـا کـارشـنـاس کـادر درمـانـی فـردوسـی09154168510 آیـدی ایـنـسـتـاگرام:ganoderma.wealth

آخریـن ویـدیـوهـا

درفـت فـیـفـا

9 ثانـیـه پیـش

5040-2

23 دقـیـقـه پیـش

5040- 1

23 دقـیـقـه پیـش

ورزش بـدون سـیـاسـت!

23 دقـیـقـه پیـش

ضـخیـم کـردن مـو

24 دقـیـقـه پیـش

Musculoskeletal modeling from scratch

24 دقـیـقـه پیـش

لـوازم تـحریـر پارت۱

24 دقـیـقـه پیـش

گپ و گفـتـی بـا حضـار

24 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۲

24 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۱

24 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۴

24 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۳

24 دقـیـقـه پیـش