تــــولـــدمـ مـبــــارکــــ

5
امـــروز تـــولــد یــهـ فـرشــتــس کـــه بــا اومــدنــش هــمــه رو خـــوشــــحـال کـر د از اونـــجـــایـــی کـه امـــروز بـیــســت شــــهـــریــوره امــروز رو بــه دوقـــلـــومــ هــم تـــبــریـــکــ مــیــگــم الــبــتــهـ مــنــ دوقــلــو نــعرمــ ولـــی بــهــمـ دوقـــلـوع مــــیــگــیــم چـــونــ تـــو یـــع روز بـــع دنـــیــا اومـــدیـــم ( شـــانـــا جــونــ تـــولـــدت مـــبــارکـــ) ❤❤❤

آخریـن ویـدیـوهـا

blender fast

29 دقـیـقـه پیـش

blender for noobs

34 دقـیـقـه پیـش

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

2 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

2 سـاعت پیـش

insta

3 سـاعت پیـش