مـهـارت هـای گفـت و گو

5
اگر مـی خوایـد بـا دیـگران رابـطه بـهـتـری بـرقـرار کـنـیـد آنـهـا را ارزشـمـنـد بـشـمـاریـد وعلـیـرغم رفـتـارشـان بـه آنـهـا ارزش دهـیـد. بـهـتـریـن شـیـوه بـرای یـاری فـرد بـه تـغیـیـر دادن رفـتـار نـامـنـاسـب ایـن اسـت کـه او هـمـانـگونـه کـه هـسـت بـپذیـریـم. بـرای مـطالـعه کـامـل مـقـالـات و آگاهـی از خدمـات مـجلـه طراوت،از راه هـای زیـر بـا مـا در ارتـبـاط بـاشـیـد. آی دی ایـنـسـتـاگرام:taravat_3 کـانـال تـلـگرام:charnegar شـمـاره تـمـاس : 46129859_46129772

آخریـن ویـدیـوهـا

blender fast

31 دقـیـقـه پیـش

blender for noobs

36 دقـیـقـه پیـش

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

3 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

3 سـاعت پیـش

insta

3 سـاعت پیـش