مـهـارت هـای گفـت و گو

14
اگر مـی خوایـد بـا دیـگران رابـطه بـهـتـری بـرقـرار کـنـیـد آنـهـا را ارزشـمـنـد بـشـمـاریـد وعلـیـرغم رفـتـارشـان بـه آنـهـا ارزش دهـیـد. بـهـتـریـن شـیـوه بـرای یـاری فـرد بـه تـغیـیـر دادن رفـتـار نـامـنـاسـب ایـن اسـت کـه او هـمـانـگونـه کـه هـسـت بـپذیـریـم. بـرای مـطالـعه کـامـل مـقـالـات و آگاهـی از خدمـات مـجلـه طراوت،از راه هـای زیـر بـا مـا در ارتـبـاط بـاشـیـد. آی دی ایـنـسـتـاگرام:taravat_3 کـانـال تـلـگرام:charnegar شـمـاره تـمـاس : 46129859_46129772

آخریـن ویـدیـوهـا

درفـت فـیـفـا

2 دقـیـقـه پیـش

گوشـی اپل آیـفـون XS MAX

2 دقـیـقـه پیـش

5040-2

25 دقـیـقـه پیـش

5040- 1

25 دقـیـقـه پیـش

ورزش بـدون سـیـاسـت!

26 دقـیـقـه پیـش

ضـخیـم کـردن مـو

26 دقـیـقـه پیـش

Musculoskeletal modeling from scratch

26 دقـیـقـه پیـش

لـوازم تـحریـر پارت۱

26 دقـیـقـه پیـش

گپ و گفـتـی بـا حضـار

26 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۲

27 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۱

27 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۴

27 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۳

27 دقـیـقـه پیـش