تـغیـیـرdns + بـهـتـریـن dns بـرای بـازی dnsبـرای کـاهـش پیـنـگ و افـزایـش سـرعت

5
سـلـام امـوزش تـغیـر dns و بـهـتـریـن dns بـرای بـازی و کـاهـش پیـنـگدی ان اس کـه تـو ویـدیـو گفـتـمdnsبـالـایـی=1.1.1.1dnsپایـیـنـی=1.0.0.1

آخریـن ویـدیـوهـا

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

2 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

2 سـاعت پیـش

insta

2 سـاعت پیـش

funy moment far cry 5

2 سـاعت پیـش