تـغیـیـرdns + بـهـتـریـن dns بـرای بـازی dnsبـرای کـاهـش پیـنـگ و افـزایـش سـرعت

15
سـلـام امـوزش تـغیـر dns و بـهـتـریـن dns بـرای بـازی و کـاهـش پیـنـگدی ان اس کـه تـو ویـدیـو گفـتـمdnsبـالـایـی=1.1.1.1dnsپایـیـنـی=1.0.0.1

آخریـن ویـدیـوهـا

نـبـرد نـهـایـی پارت-9

28 دقـیـقـه پیـش

نـبـرد نـهـایـی پارت-8

28 دقـیـقـه پیـش

مـنـاجات و روضـه

29 دقـیـقـه پیـش