▃▅▆█ 웃 █▆▅▃ [ دآرم مــــیـرم،کـپ پـلـیـز~ ] ▃▅▆█ 웃 █▆▅▃

5
دآرم مـیـرم،جمـعه شـنـبـه ای ....مـیــرم و دیـگ بـرنـمـیـگردمـ مـیـلـغـوم...بـبـخـشـیـد اگـ کـآنـآلـم بـدع...شـآیـدم نـرم...هـیـچـیـش ب مـن خــــوش نـیـمـدع....کــــآمـنـت هـا رو بـچـکـیـد##مـمـنـون از هـمـه ک تـآ یـجایـیـش بـآم بـودیـد...تـنـکـص نـــآدیـآ،لـآیـفـم ک هـرچـقـد بـتــــونـم وآسـت مــیـذآرم،ایـنـقـد مــهـربـونـیـع ک فـرامـوشـت نـمـیـکـنـم...بـخـآطر مـدرسـه عا ک اصـن نـیـسـتـم بـعدشـمـ فـعلـا نـمـیـدونـم شـآیـد بـرمـ ـشـآیـد نـرمـ

آخریـن ویـدیـوهـا

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

2 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

2 سـاعت پیـش

insta

2 سـاعت پیـش

funy moment far cry 5

2 سـاعت پیـش