سـریـال هـمـسـایـه هـا دوبـلـه فـارسـی - تـشـنـج

20
خلـاصـه داسـتـان : یـک زوج کـه پسـرشـان را بـه طرز غم انـگیـزی از دسـت داده انـد، از آمـدن ھمـسـایـه جدیـدشـان کـه دو پسـر دارنـد، بـیـنھایـت خوشـحال مـیـشـونـد. امـا رابـطه خوب آنھا دوامـی پیـدا نـمـی کـنـد و بـه درگیـری، اتھام و در نھایـت یـک تـیـرانـدازی کـشـنـده مـنـجر مـی شـود.

آخریـن ویـدیـوهـا

درفـت فـیـفـا

47 ثانـیـه پیـش

5040-2

23 دقـیـقـه پیـش

5040- 1

23 دقـیـقـه پیـش

ورزش بـدون سـیـاسـت!

24 دقـیـقـه پیـش

ضـخیـم کـردن مـو

24 دقـیـقـه پیـش

Musculoskeletal modeling from scratch

24 دقـیـقـه پیـش

لـوازم تـحریـر پارت۱

24 دقـیـقـه پیـش

گپ و گفـتـی بـا حضـار

24 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۲

25 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۱

25 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۴

25 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۳

25 دقـیـقـه پیـش