سـریـال هـمـسـایـه هـا دوبـلـه فـارسـی - تـشـنـج

5
خلـاصـه داسـتـان : یـک زوج کـه پسـرشـان را بـه طرز غم انـگیـزی از دسـت داده انـد، از آمـدن ھمـسـایـه جدیـدشـان کـه دو پسـر دارنـد، بـیـنھایـت خوشـحال مـیـشـونـد. امـا رابـطه خوب آنھا دوامـی پیـدا نـمـی کـنـد و بـه درگیـری، اتھام و در نھایـت یـک تـیـرانـدازی کـشـنـده مـنـجر مـی شـود.

آخریـن ویـدیـوهـا

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

2 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

2 سـاعت پیـش

insta

2 سـاعت پیـش

funy moment far cry 5

2 سـاعت پیـش