فـیـلـم شـاخسِی ؛ عزاداری تـرکـی مـردم تـبـریـز

4
ریـشـه تـاریـخی ایـن آئیـن ، بـه شـبـی بـازمـی گردد کـه گروهـی از یـاران آن حضـرت ، بـا دیـدن اضـطراب و نـگرانـی اهـل بـیـت (ع) بـه ویـژه کـودکـان ، در صـفـوفـی مـشـابـهـشـاخسِی هـای امـروز ، گرد آمـده و پیـمـان وفـاداری و رشـادت را بـا حضـرت سـیـدالـشـهـدا (ع) تـازهـکـردنـد.

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

2 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

2 سـاعت پیـش

insta

2 سـاعت پیـش

funy moment far cry 5

2 سـاعت پیـش