فـیـلـم شـاخسِی ؛ عزاداری تـرکـی مـردم تـبـریـز

18
ریـشـه تـاریـخی ایـن آئیـن ، بـه شـبـی بـازمـی گردد کـه گروهـی از یـاران آن حضـرت ، بـا دیـدن اضـطراب و نـگرانـی اهـل بـیـت (ع) بـه ویـژه کـودکـان ، در صـفـوفـی مـشـابـهـشـاخسِی هـای امـروز ، گرد آمـده و پیـمـان وفـاداری و رشـادت را بـا حضـرت سـیـدالـشـهـدا (ع) تـازهـکـردنـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

رشـد مـغز

2 روز پیـش

EA SPORTS UFC

2 روز پیـش