تـعزیـه عاشـورا در شـهـر علـی آبـاد

20
هـنـرمـنـدان شـهـر علـی ابـاد بـا اجرای تـعزیـه عاشـورا. سـوز مـحرم را در دلـهـای عزاداران عاشـورایـی مـانـدگار کـردنـد

آخریـن ویـدیـوهـا

نـبـرد نـهـایـی پارت-9

29 دقـیـقـه پیـش

نـبـرد نـهـایـی پارت-8

29 دقـیـقـه پیـش

مـنـاجات و روضـه

29 دقـیـقـه پیـش