تـکـامـل و تـاریـخچـه پول

4
در ایـن ویـدئو تـاریـخچـه مـختـصـری از پول و علـت اصـلـی شـکـل گیـری بـیـت کـویـن را مـشـاهـده خواهـیـد کـرد

آخریـن ویـدیـوهـا

blender fast

35 دقـیـقـه پیـش

blender for noobs

40 دقـیـقـه پیـش

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

3 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

3 سـاعت پیـش

insta

3 سـاعت پیـش