تـبـلـیـغ بـسـیـار جالـب نـایـک بـا بـازیـکـنـان مـطرح جهـان

7
کـمـپانـی نـایـک بـا اسـتـفـاده از بـازیـکـنـان تـحت قـراردادش از جمـلـه : رونـالـدو . رونـی . ابـراهـیـمـوویـچ و ... دسـت بـه سـاخت یـک تـبـلـیـغ انـیـمـیـشـنـی بـسـیـار جالـب زده .فـالـو فـرامـوش نـشـه

آخریـن ویـدیـوهـا

blender fast

37 دقـیـقـه پیـش

blender for noobs

42 دقـیـقـه پیـش

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

3 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

3 سـاعت پیـش

insta

3 سـاعت پیـش