تـبـلـیـغ بـسـیـار جالـب نـایـک بـا بـازیـکـنـان مـطرح جهـان

18
کـمـپانـی نـایـک بـا اسـتـفـاده از بـازیـکـنـان تـحت قـراردادش از جمـلـه : رونـالـدو . رونـی . ابـراهـیـمـوویـچ و ... دسـت بـه سـاخت یـک تـبـلـیـغ انـیـمـیـشـنـی بـسـیـار جالـب زده .فـالـو فـرامـوش نـشـه

آخریـن ویـدیـوهـا

نـبـرد نـهـایـی پارت-9

31 دقـیـقـه پیـش

نـبـرد نـهـایـی پارت-8

31 دقـیـقـه پیـش

مـنـاجات و روضـه

32 دقـیـقـه پیـش