بـدنـسـازی انـگیـزشـی4

6
* مـشـاوره و آمـوزش مـدیـران، مـربـیـان و ورزشـکـاران بـدنـسـازی و فـیـتـنـس* مـشـاوره، تـجهـیـز و طراحی بـاشـگاه هـای بـدنـسـازی از صـفـر تـا صـد بـا دسـتـگاه هـای بـدنـسـازی (ایـرانـی و خارجی، آکـبـنـد و دسـت دوم) * ارائه انـواع بـرنـامـه هـای بـدنـسـازی و فـیـتـنـس (تـمـریـن، تـغذیـه و مـکـمـل) ویـژه آقـایـان و بـانـوان - www.bodyfull.ir - بـهـتـریـن کـانـال تـلـگرام بـدنـسـازی bodyfull_ir@ - بـهـتـریـن پیـج ایـنـسـتـاگرام بـدنـسـازی bodyfull.ir@

آخریـن ویـدیـوهـا

blender fast

38 دقـیـقـه پیـش

blender for noobs

43 دقـیـقـه پیـش

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

3 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

3 سـاعت پیـش

insta

3 سـاعت پیـش