روده تـحریـک پذیـر چـیـسـت و چـگونـه درمـان مـی شـود؟

17
درمـان و بـهـبـود بـیـمـاری هـای پیـسـی، اچ پی وی، اچ اس وی، نـابـاروری، زگیـل هـای تـنـاسـلـی و انـواع سـرطان هـا و... یـا حتـی بـیـمـاری هـای سـاده تـر مـانـنـد واریـس، دیـابـت، مـیـگرن، رمـاتـیـسـم، فـشـارخون، کـبـد چـرب و... بـرای مـشـاوره رایـگان جهـت بـهـبـود و درمـان ایـن بـیـمـاری بـه تـلـگرام یـا ایـنـسـتـاگرام مـا مـراجعه کـنـیـد و یـا بـا مـا تـمـاس بـگیـریـد.آیـدی تـلـگرام و ایـنـسـتـاگرام: @ganoderma_yourhealthشـمـاره تـمـاس: 09924532124تـیـم تـحقـیـقـاتـی فـردوسـی

آخریـن ویـدیـوهـا

5040-2

22 دقـیـقـه پیـش

5040- 1

22 دقـیـقـه پیـش

ورزش بـدون سـیـاسـت!

23 دقـیـقـه پیـش

ضـخیـم کـردن مـو

23 دقـیـقـه پیـش

Musculoskeletal modeling from scratch

23 دقـیـقـه پیـش

لـوازم تـحریـر پارت۱

23 دقـیـقـه پیـش

گپ و گفـتـی بـا حضـار

23 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۲

24 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۱

24 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۴

24 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۳

24 دقـیـقـه پیـش