درمـان زخم مـعده بـا گانـودرمـا

5
تـیـم تـحقيقـاتـی فـردوسـی بـا کـشـفـیـات نـویـن در صـنـعت دارو مـفـتـخر بـه کـشـت، فـرآوری و تـوضـیـع گسـتـره قـهـوه قـارچ هـای گانـودرمـا در سـطح کـشـور و خارج کـشـور بـا سـرتـیـفـیـکـیـت جهـانـی گردیـده اسـت.09303112254.

آخریـن ویـدیـوهـا

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

2 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

2 سـاعت پیـش

insta

2 سـاعت پیـش

funy moment far cry 5

2 سـاعت پیـش