تـنـهـا راه درمـان زخم مـعده چـیـسـت

18
تـیـم تـحقيقـاتـی فـردوسـی بـا کـشـفـیـات نـویـن در صـنـعت دارو مـفـتـخر بـه کـشـت، فـرآوری و تـوضـیـع گسـتـره قـهـوه قـارچ هـای گانـودرمـا در سـطح کـشـور و خارج کـشـور بـا سـرتـیـفـیـکـیـت جهـانـی گردیـده اسـت.09303112254.

آخریـن ویـدیـوهـا

نـبـرد نـهـایـی پارت-9

27 دقـیـقـه پیـش

نـبـرد نـهـایـی پارت-8

27 دقـیـقـه پیـش

مـنـاجات و روضـه

28 دقـیـقـه پیـش