وکـیـل ، مـوضـوع کـیـفـری : مـهـلـت پرداخت دیـه

17
بـرای مـشـاهـده مـطالـب مـربـوط بـه مـوضـوع کـیـفـری کـه در کـلـیـپ فـوق آمـده و هـمـچـنـیـن سـایـر مـوضـوعات حقـوقـی دیـگر مـی تـوانـیـد بـا کـلـیـک بـر رویـبـه پیـج ایـنـسـتـاگرام مـراجعه نـمـوده و آنـرا فـالـو نـمـایـیـد ، هـمـچـنـیـن بـرای ورود بـه وب سـایـت وکـیـل مـی تـوانـیـد بـر روی آدرس ایـنـتـرنـتـیـکـلـیـک کـنـیـد و یـا آن را در گوگل جسـتـجو نـمـوده و وارد سـایـت شـویـد .

آخریـن ویـدیـوهـا

نـبـرد نـهـایـی پارت-9

27 دقـیـقـه پیـش

نـبـرد نـهـایـی پارت-8

27 دقـیـقـه پیـش

مـنـاجات و روضـه

28 دقـیـقـه پیـش