مـراحل بـرش لـیـزری مـقـوا و کـاغذ در خانـه طراحان سـام

9
بـهـتـریـن روش بـرای بـرش لـیـزر مـقـوا و اسـتـفـاده از دو دسـتـگاه بـرش لـیـزر CO2 و trotec اسـت کـه دارای هـزیـنـه پایـیـنـتـر و بـه صـرفـه تـر اسـت و قـادر اسـت هـر دو فـرآیـنـد حکـاکـی لـیـزری مـقـوا و حکـاکـی لـیـزری کـاغذ و بـرش کـاغذ بـا لـیـزر و بـرش مـقـوا بـا لـیـزر را بـا دقـت و سـرعت زیـاد بـدون هـیـچـگونـه خطا و انـحرافـی انـجام دهـد.بـرای سـفـارش بـرش لـیـزر کـاغذ و مـقـوا از طریـق لـیـنـک تـلـگرام اقـدام کـنـیـد یـا ایـنـکـه تـمـاس بـگیـریـد:تـلـفـن تـمـاس:02187700017لـیـنـک تـلـگرام:سـایـت:

آخریـن ویـدیـوهـا

شـعبـده کـودک

2 سـاعت پیـش

اسـلـایـم زرد ^_^

2 سـاعت پیـش

Awm

2 سـاعت پیـش

hair style

2 سـاعت پیـش

آهـنـگ ورزشـی

2 سـاعت پیـش

DICO1M1V.AVI

2 سـاعت پیـش

GRAV0VLP.AVI

2 سـاعت پیـش

insta

2 سـاعت پیـش

funy moment far cry 5

2 سـاعت پیـش