مـراحل بـرش لـیـزری مـقـوا و کـاغذ در خانـه طراحان سـام

19
بـهـتـریـن روش بـرای بـرش لـیـزر مـقـوا و اسـتـفـاده از دو دسـتـگاه بـرش لـیـزر CO2 و trotec اسـت کـه دارای هـزیـنـه پایـیـنـتـر و بـه صـرفـه تـر اسـت و قـادر اسـت هـر دو فـرآیـنـد حکـاکـی لـیـزری مـقـوا و حکـاکـی لـیـزری کـاغذ و بـرش کـاغذ بـا لـیـزر و بـرش مـقـوا بـا لـیـزر را بـا دقـت و سـرعت زیـاد بـدون هـیـچـگونـه خطا و انـحرافـی انـجام دهـد.بـرای سـفـارش بـرش لـیـزر کـاغذ و مـقـوا از طریـق لـیـنـک تـلـگرام اقـدام کـنـیـد یـا ایـنـکـه تـمـاس بـگیـریـد:تـلـفـن تـمـاس:02187700017لـیـنـک تـلـگرام:سـایـت:

آخریـن ویـدیـوهـا

5040-2

22 دقـیـقـه پیـش

5040- 1

22 دقـیـقـه پیـش

ورزش بـدون سـیـاسـت!

23 دقـیـقـه پیـش

ضـخیـم کـردن مـو

23 دقـیـقـه پیـش

Musculoskeletal modeling from scratch

23 دقـیـقـه پیـش

لـوازم تـحریـر پارت۱

23 دقـیـقـه پیـش

گپ و گفـتـی بـا حضـار

23 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۲

24 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۱

24 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۴

24 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۳

24 دقـیـقـه پیـش